scroll

Adatvédelmi tájékoztató

Személyes adataim megadásával önkéntesen, visszavonásig, részletes tájékoztatás birtokában kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a

Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt.
székhelye: 3400 Mezőkövesd, Dózsa Gy. u. 2.,
továbbiakban mint Adatkezelő

az önkéntesen megadott személyes adataimat direkt marketing tevékenység folytatása céljából kezelje (így különösen, de nem kizárólagosan a szolgáltatásokkal, rendezvényekkel kapcsolatban részemre ingyenesen tájékoztatást, információt, reklámanyagot, hírlevelet, illetve egyéb marketinganyagot küldjön), valamint ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat a Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt. statisztikai kiértékeléshez, illetve piackutatási célokra felhasználja. A hozzájárulásom visszavonásig érvényes. Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás alapján e-mailen kaphatok megkeresést a Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt. részéről.

Adatkezelési tájékoztató

A Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt, mint a zsory-furdo.hu domain néven elérhető weboldal (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és Weboldalról elérhető szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet magára nézve kötelezőnek ismer el.


A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételeit, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!


A Weboldal vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

A honlapon megjelenített információkat a portál üzemeltetője, a Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A Weboldal üzemeltetője kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
  • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

Az Adatkezelő adatai:

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt.
Székhelye: 3400 Mezőkövesd, Dózsa Gy. u. 2.
Cégjegyzékszám: 05-10-000066
Képviseli: Szobonya Sándor vezérigazgató
E-mail címe: mezvgrt@t-online.hu
Telefonszáma: +36 49 505 149
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-113800/2017.

Adatbiztonság:

A Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt. biztosítja az Ön személyes adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint bevezeti azokat az eljárási szabályokat, melyek az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

Adatvédelmi Irányelvek:

A Weboldal üzemeltetője kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja a Felhasználót az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

Hírlevél adatkezelési szabályzat

A Hírlevélre történő feliratkozás vonatkozásában az adatszolgáltatás önkéntes.
A Hírlevélre történő feliratkozással hozzájárulását adja ahhoz, hogy a feliratkozás során megadott adatait – így különösen, de nem kizárólagosan nevét, e-mail címét – a Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt. a Hírlevél küldési szolgáltatás teljesítése célból a Hírlevélre történő feliratkozás tartama alatt az ahhoz szükséges mértékben nyilvántartsák és kezeljék.
A Hírlevél küldési szolgáltatás teljesítése során adatfeldolgozásra jogosult a Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt.

A Hírlevél küldési szolgáltatás során a Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt. kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezésének megfelelően (az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény) jogosultak a jelen feliratkozással tudomásukra jutott személyes adatot kezelni.
A megadott adatokat az Adatkezelő a Hírlevél küldési szolgáltatás végzésétől eltérő célból csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelheti. Az Ön hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át és nem tehetők hozzáférhetővé harmadik személy számára.


Az adatkezeléshez történő hozzájárulását a Felhasználó bármikor – korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen – elektronikusan az info@zsory-furdo.hu, illetve a Hírlevélben jelzett módon megtilthatja, melyet az Adatkezelő minden egyes kiküldött Hírlevélben biztosít a Felhasználó részére. A Hírlevélről történő leiratkozás alapján a nyilatkozó nevét és minden egyéb, a Hírlevélre való feliratkozás kapcsán megadott – személyes adatát az adatkezelő a nyilvántartásból haladéktalanul törli, és részére Hírlevelet a továbbiakban nem küldenek.

A 2011. évi CXII.  törvény alapján az adatkezelés vonatkozásában a Felhasználónak az alábbi jogai és érvényesítési lehetőségei vannak:

  • tájékoztatás
  • helyesbítés
  • törlés, zárolás
  • betekintés
  • tiltakozás az adatkezelés ellen

A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (2011. évi CXII. törvény) tartalmazza.

További kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk az info@zsory-furdo.hu e-mail címen.

Személyes adatai megsértése esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint az illetékes adatvédelmi hatósághoz (jelenleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Infotv. 14-23.§, valamint az 52-71.§ tartalmazza.

Amennyiben a hírlevelekre való feliratkozásnál elfogadja jelen Adatkezelési nyilatkozatot és tájékoztatót, úgy tekintjük, hogy ezen elfogadással adatainak a jelen Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató szerinti kezeléséhez hozzájárult.